Курсове за подготовка за матури

Курсовете за матура след 12. клас имат за цел да систематизират знанията на зрелостниците, натрупани до момента, чрез преговор и и отработване на формата на изпита за постигане на максимален резултат на изпита за матури. В подготовката за матури се разработват и тренират всички компоненти на изпита за матура.

Организацията и провеждането на курса за матура включва:

 • 3 пробни изпита за зрелостниците, разпределени през учебната година, съответно: януари, април, май ;
 •  разработване на езиковедските и литературоведски аспекти  на теста за изпит за матура по БЕЛ;
 • преговор на материала от горен курс и решаване на изпитни теми за матура от предходни  години;
 • подробен преговор на английската граматика и усъвършенстване на уменията за четене с разбиране, слушане с разбиране и създаване на текст по зададена тема и с определен обем от думи;
 • проверка на домашните работи с подробна рецензия и оценка спрямо изпитните критерии;
 • групи до 12 ученика, подготвящи се за матура ;
 • препоръчителна библиография ;
 • За избор на подходящ вариант за провеждане на  курс за 12. клас  вижте Програмата за 12. клас
 • ПОДГОТОВКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ЗРЕЛОСТНИЦИ  И КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ТОП /ТЕСТ ОБЩОOБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА/  В НБУ ПИСМЕН ИЗПИТ В СУ „КЛ.ОХРИДСКИ“
ЕПИ /ЕДИНЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ/ В  УНСС
Езикова подготовка, насочена към отстраняване на пропуски при овладяване на правописна, граматична, лексикална и пунктуационна норма
Тренировъчни и контролни тестове върху всяка от езиковите норми с възможност за проследяване на индивидуалното ниво и възникнали затруднения /
Безплатно езиково помагало;
Литературна подготовка, включваща актуализиране на познания върху:
 1. Литературнотеоретични понятия и художествена образност,
 2. Литературноисторическо развитие, школи и направления, автори
 Контролни тестове върху всеки автор от матуритетния конспект с регистриране на текущи резултати   Тематични обзори върху авторите и творбите, включени в изпитния конспект на СУ (допълнителен модул- 30 часа)
Структурирани план-анализи върху художествените текстове , предвидени в изпитния конспект за ДЗИ БЕЛ
Развитие на умения за изграждане на аргументативен текст в изпитните формати за ДЗИ БЕЛ
 1. интерпретативно съчинение-същност, структура, модели 
 2. есе - същност, структура,аргументативни подходи, модели
 3. рецензиране и коментар на неограничен брой писмени работи;
 4. сборник с примерни разработки и идеи за моделиране на текст върху изпитните творби /безплатно/
 

Развитие на умения за изграждане на аргументативен текст в изпитните формати за СУ (допълнителен модул – 20 часа)

 1. Интерпретативно съчинение· съчинение по цитат
 2. рецензиране и коментар на неограничен брой писмени работи;
 3. сборник с примерни разработки и идеи за моделиране на текст върху изпитните творби /безплатно

БОНУСИ:

Дистанционно обучение при отсъствие

Непрекъсната консултативна онлайн  връзка с преподавател с възможност за ползване на авторски мултимедийни продукти

 

ПОДГОТОВКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА МАТУРА СЛЕД 12. КЛАС

Държавният зрелостен изпит по английски език съдържа 60 задачи в три части.

I част – Слушане с разбиране (Listening Comprehension)
            15 задачи от затворен тип с три възможни отговора, обозначени с главни букви от А до С (съответно верен отговор, грешен отговор, няма информация), от които само един е верен, и с четири възможни отговори, обозначени с главни букви от A до D, от които само един е верен.

II част – Четене с разбиране (Reading Comprehension)
            15 задачи от затворен тип с три възможни отговора, обозначени с главни букви от А до С (съответно верен отговор, грешен отговор, няма информация), от които само един е верен, и с четири възможни отговори, обозначени с главни букви от A до D, от които само един е верен.

III част– Лексикална и граматична част (Use of English)
                        30 задачи с избираем отговор и задачи със свободен отговор.

IV част – Задача за създаване на писмен текст (Writing) по зададена тема и обем думи